História

"Bučkovec" je názov časti obce Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom, od ktorého sa odvíja dnešný názov známej hudby podjavorinského regiónu - BUČKOVANKA. Bučkovanka sa teda hlási k tradíciam svojich predchodcov, ktorí na prelome r. 1906 - 1907 založili dychovú hudbu v dedine a boli podľa písomných záznamov o vyškolení" Michalom Jurikovičom z Dolnej Súče. Prvým kapelníkom sa stal Martin Bučko a neskôr Jozef Janega. Vďaka "vyučeniu", a tým získaniu základných hudobných vedomostí, hudba zaujala dôstojnejšie postavenie v miestnej kultúre, čo sa prejavilo aj v množstve a významnosti vystúpení doma, ako aj v blízkom okolí.

Obdobie I. svetovej vojny spôsobilo stagnáciu dychovej hudby všeobecne a k jej oživeniu dochádza v roku 1921 pod odborným vedením Jána Juríka z Horního Němčí. Kapelníkom sa stal Štefan Chromý a od r. 1925 Štefan Búlik. V r. 1947 sa stal kapelníkom po absolvovaní "preškolenia" Jám Zámečník a hudba prijala názov Kopanická hudba. V r. 1959 zmenila svoj názov na Dolinári a kapelníkom sa stal Juraj Bušo. Sedemdesiate roky priniesli veľkú generačnú výmenu a od r. 1974 preberá funkciu kapelníka Jozef Dedík. Pod jeho vedením prijala zakrátko dnešný názov BUČKOVANKA.Dá sa povedať, že s prijatím nového názvu a omladením súboru vznikla na predchádzajúcich tradíciach nová etapa, ktorá vo vtedajšom období zaznamenala oživenie činnosti čo do kvality aj kvantity. Vďaka novému kapelníkovi sa čoraz viac objavujú v jeho úprave piesne podjavorinského regiónu, ktoré sa stali základným pilierom programov v blízkom i širšom okolí. Kapelnícku funkciu vykonával až do r. 1998.

Keďže obec Moravské lieskové je vďaka tradíciám všeobecne známa širokým zázemím muzikantov, nebolo ľahké finančne zvládnuť podporu viacerých dychových hudieb, ktoré v tom čase v obci pôsobili, a tak sa Bučkovanka v r. 1986 uchýlila pod nového zriaďovateľa - MKS Bzince pod Javorinou - Hrubá Strana, ktorý podstatnou mierou prispel k technickému i nástrojovému vybaveniu, a tým i ku skvalitneniu hudby po umeleckej stránke. Hudba postupne rozširuje svoje pôsobenie na koncertoch v Trenčianských Tepliciach, Piešťanoch, Smrdákoch, Novom Meste nad Váhom a úspešne sa zúčastňuje súťažných festivalov v okrese. V r. 1987 - 1991 hudba spolupracovala s hudobným skladateľom Jánom Reňákom, čo prinieslo ďalší pokrok v rozšírení repertoáru i jeho náročnosti.

Záver r. 1991 priniesol ďalšie omladenie súboru a spoluprácu s Ing. Ivanom Trchalom, ktorý po krátkom čase preberá pod svoju taktovku Bučkovanku ako jej umelecký vedúci. Na pomoc doterajšiemu kapelníkovi bola vytvorená funkcia organizačného vedúceho, ktorým bol od roku 1987 do roku 2005 Ing. Ján Paulína, ktorý v súčastnej dobe zastáva funckiu zvukového technika kapely. Základným repertoárom naďalej zostáva ľudová pieseň z podjavorinského regiónu, ktorý vďaka úzkej územnej spätosti s "druhou stranou Javoriny" je obohatený o klenoty českej a moravskej hudby. Do programov sa však čoraz viac zaraďujú skladby koncertného charakteru, skladby pre sólistov i známe svetové melódie. Domáce programy obahucuje vystúpenie známeho humoristu "strýca Lajoša" - Ludvíka Haláka.

Náročnosť repertoáru si vyžadovala pravidelné nácviky i individuálne cvičenia a toto v plnej miere umožnil Bučkovanke od r. 1993 Strojstav, a.s., Nové Mesto nad Váhom, ktorý prijal hudbu pod svoje "sponzorské krídla"a vytvoril jej tak nový dôstojný "domov". Je to ďalší medzník v novodobej histórií Bučkovanky. Vďaka priazni vedenia mesta Nové Mesta nad Váhom, Mestského kultúrneho strediska, niektorých miestnych sponzorov, ako aj novému "domácemu" publiku si hudba získala veľké množstvo priaznivcov. V ostatných rokoch Bučkovanka známa kvalitnými výkonmi hudobníkov, sólistov i inštrumentalistov, ale aj spevákov. Tieto skutočnosti vytvorili predpoklady na jej prezentáciu vydaním zvukových nosičov, MG kaziet a CD po prvýkrát už v r. 1995, kedy sa stala aj členom ZDHS.

Za týmto účelom hudba požiadala o spoluprácu známeho hudobného skladateľa a profesionálneho hudobníka Jána Jamrišku, ktorý jej poskytuje poradenskú činnosť až doteraz. Táto spolupráca sa osvedčila, čoho dôkazom sú ďalšie tri nahrávky v pôvodnom speváckom zložení, ako aj jubilejná - piata, tentokrát už s novým speváckym kvartetom, realizovaná vlastnými zvukovými technikmi. Bučkovanku dnes pozná slovenský divák z rozhlasu i TV relácií "Naša naj...", "Zahrajte mi takúto", "Anderov rebriňák", "Senzi Senzus" i regionálnej TV Pohoda. Účinkovala na rôznych prehliadkových festivaloch na Slovensku, v Českej republike, v Slovinsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Rakúsku a Bulharsku . Absolvovala súťažné festivaly, napr. o "Zlatú křídlovku" v Hodoníne, kde získala strieborné pásmo, víťazstvo v r. 1997 o "Pezinský škopek", pohár primátora mesta Bardejov, víťazstvo o "Zlatý hrozen Jižní Moravy" v Mikulove, trojnásobné víťazstvo na súťaži inštrumentalistov v Bánovciach nad Bebravou a zlaté pásmo s vyznamenaním na národnej súťaži DH v Lednických Rovniach a pod.

Nezabudnuteľné sú vystúpenia v mnohých mestách i obciach doma i v zahraničí pri rôznych významných podujatiach v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Piešťanoch, Trenčianských Tepliciach, Hrušove, Opave, Klatovoch, atď., účinkovanie na mnohých významných jarmokoch a pod. Bučkovanka sa podieľa tiež na organizovaní novomestských festivalov DH i na organizovaní národnej súťaže "Polka - Valčík" v Novom Meste nad Váhom. Počas tohto významného obdobia dochádzalo ku generačnej výmene nielen v speváckej sekcii, ale tiež na viacerých postoch hráčov a v r. 2005 sa stáva organizačným vedúcim Jozef Dedík ml.

Jedno sa však nezmenilo. Bučkovanka zostáva čisto amatérskou hudbou, ktorá hrá pre svoje potešenie a má radosť z toho, že ho môže rozdávať aj svojim poslucháčom a priaznivcom. Odmeny sa jej dostáva v podobe množstva obdržaných uznaní a hlavne prejavmi sympatií a priateľstva poslucháčov na živých koncertoch. A keďže hovoríme o amatérskej hudbe, ktorá si svojou činnosťou v žiadnom prípade nemôže zabezpečiť existenciu na súčasne požadovanej úrovni, je odkázaná na štedrú pomoc sponzorov. Bučkovanka aj touto cestou ďakuje najmä tým, ktorí ju poskytujú pravidelne už dlhšie obdobie : Mesto a Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom a novomestské organizácie Strojstav, a.s., Minitesla, Jasek, s.r.o., Emerson, a.s., Tising, s.r.o. a ďalšie, ktoré s vďakou prezentujeme na našich zvukových nosičoch.

Krátkym prierezom vyše 110 - ročnej histórie Bučkovanky sme chceli iba naznačiť užitočnosť a ušľachtilosť konania obyčajných ľudí - muzikantov v jednom z odvetví hudobnej kultúry, ktoré pomáhalo rozširovať propagáciu ľudovej hudby z Podjavoriny po celom Slovenku a v zahraničí.